Doba pracownicza i tydzień pracy

Na czym polega doba pracownicza i tydzień pracy?


Dobra pracownicza to nie to samo co doba astronomiczna trwająca w godz. od od 0.00 do 24.00. Jej rozpoczęcie może przypadać na rożne godziny, a zależy to od harmonogramowych godzin rozpoczynania pracy przez pracowników. Doba to jednak zawsze kolejne 24 godziny.


Przez dobę pracowniczą rozumiemy kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Definicja ta ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o zapewnienie pracownikowi:   

  • zatrudnienia w prawidłowych dobowych i tygodniowych normach czasu pracy;
  •  nieprzerwanego odpoczynku dobowego (przysługującego pracownikowi w każdej dobie pracowniczej liczonej od rozpoczęcia pracy);
  • nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (przysługującego w każdym tygodniu liczonym od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego).

Doba pracownicza rozpoczyna się dla pracownika w godzinie, w której rozpoczyna on pracę w danym dniu i kończy po 24 godzinach, ale nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku po zakończeniu poprzedniej doby będzie się automatycznie rozpoczynała następna doba pracownicza i tak aż do zakończenia tygodnia lub okresu rozliczeniowego.

Uwaga! Wszystko uzależnione jest od układu grafiku, na którego podstawie pracownik wykonuje obowiązki służbowe.

Tydzień pracy 


Natomiast tydzień pracy to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego

Uwaga! Definicja ta ma szczególne znaczenie przy zapewnieniu pracownikom odpoczynku tygodniowego, jak również do zgodnego z przepisami wyliczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

Komentarze

Popularne posty