Rozkład czasu pracy


Czas pracy i jego rozkład


Jest to jeden z obowiązkowych elementów, które muszą znaleźć się w obowiązującym u pracodawcy regulaminie pracy. Gdy wszyscy pracownicy zakładu wykonują pracę w stałych godzinach, wskazanie rozkładu czasu pracy nie jest problemem i polega na zapisaniu obowiązkowych dla pracowników godzin rozpoczęcia i kończenia pracy w każdym dniu.

W sytuacji, gdy pracownicy wykonują tzw. pracę na zmiany, regulamin pracy powinien zawierać wskazanie godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych możliwych zmian u pracodawcy.

Uwaga! Taki zapis nie jest wystarczający i należy ponadto zawrzeć odesłanie do innych dokumentów (grafików, harmonogramów), które będą precyzowały porę wykonywania pracy w konkretnym okresie przez poszczególnych pracowników.

Natomiast w przypadku pracy w równoważnym systemie czasu pracy w regulaminie pracy nie da się niejednokrotnie w ogóle wskazać rozkładu czasu pracy pracowników i wtedy wskazuje się zasady tworzenia i podawania do wiadomości pracowników grafików czasu pracy, które sporządzane są na pewne okresy.

Zgodnie z nowymi normami (obowiązują od 23 sierpnia 2013 r.) rozkład czasu pracy danego pracownika (grafik) może być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, który obejmuje jednak co najmniej 1 miesiąc. Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie pracownikowi rozkładu czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który sporządzono ten rozkład.

Tym samy uregulowany został obowiązek tworzenia w zakładzie tzw. grafików czy harmonogramów czasu pracy, które w sposób szczególny będą kształtowały godziny pracy pracownika w poszczególnych dniach.

Uwaga! W dalszym ciągu nie rozstrzygnięta jest  kwestia możliwości zmiany takiego grafiku w okresy, w którym został on sporządzony. Przepisy tego wprost nie zabraniają i konieczne jest rozstrzygnięcie tego zagadnienia w regulacjach wewnątrzzakładowych.

Jednak przy tak długim okresie rozliczeniowym jak 12 miesięcy, nawet, gdy poleci się pracownikowi pracę poza godzinami określonymi w grafiku, pracodawca będzie miał jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby planując prace w kolejnych miesiącach uwzględnić rekompensatę za przepracowane godziny nadliczbowe.

Kiedy pracodawca nie musi sporządzać szczegółowego rozkładu czasu pracy? 


Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania szczegółowego rozkładu czasu pracy (grafiku), jeżeli:

  • rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy (stałe godziny pracy ustalone w regulaminie), obwieszczenia albo z umowy o pracę,
  • w zadaniowym systemie czasu pracy, gdy w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm czasu pracy; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,
  • na pisemny wniosek pracownika wprowadził dla niego ruchomy czas pracy,
  •  na pisemny wniosek pracownika ustalił dla niego indywidualny rozkład czasu pracy.Komentarze

Popularne posty