Odprawa rentowa


Komu należy się odprawa rentowa

Warunkiem otrzymania odprawy rentowej jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę. Wysokość takiej odprawy pieniężnej wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie za pracę. Odprawa rentowa przysługuje tylko raz w życiu.

Uwaga! Jeżeli uzyska się odprawę rentową, to nie otrzyma się już w przyszłości odprawy emerytalnej.

Gdy pracodawca odmówi wypłaty odprawy rentowej, trzeba wystąpić z powództwem do sądu pracy.

W jakich sytuacjach pracownik może szybko rozwiązać umowę o pracę?


Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, o ile istnieją ku temu ważne powody. Takie powody to m.in.:

  • niewypłacanie wynagrodzenia lub dodatków za godziny nadliczbowe;
  • nieterminowe płacenie pensji;
  • rażące naruszenie przez pracodawcę przepisów BHP;
  • dyskryminacja pracownika. 

Jeśli pracodawca przyjmie wypowiedzenie, musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie  w wysokości wynagrodzenia, jakie by mu przysługiwało. Zasiłek dla bezrobotnych zaś będzie wypłacony po 7. dniach od zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Trzeba jednak okazać świadectwo pracy, w którym pracodawca napisze, że umowa o pracę została rozwiązana przez pracownika bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 55 par. 1 ze znakiem 1 kodeksu pracy.


Komentarze

Popularne posty