Przejdź do głównej zawartości

Prawo pracy w Irlandii

Irlandzkie prawo pracy

Główne zadaniem irlandzkiego prawa pracy to jest poprawianie warunków zatrudnienia, ochrona przed niesprawiedliwymi zwolnieniami, organizacja czasu pracy, gwarantowanie równości zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i zdrowia.Prawo zatrudnienia oparte zostało na założeniu, że pracodawca i pracownik wchodzą we wzajemne relacje dobrowolnie i na równych zasadach, co miało być podstawa określenia warunków zatrudnienia. Istnieje cały szereg aktów prawnych, które szczegółowo regulują poszczególne zaganiania prawa pracy – do najważniejszych z nich należą: Ustawa o równości zatrudnienia (Employment Equality Act), z 1998r., Ustawa o ochronie zatrudnienia (Protection of Employment Act), z 1977r, Ustawa o minimalnej narodowej płacy (National Minimum Wage Act), z 2000 r.

Po zawarciu umowy o pracę obowiązkiem pracodawcy jest, w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy, przedstawienie pracownikowi na piśmie istotnych elementów kontraktu (zatrudnienia) – są to min. miejsce pracy, stanowisko, data zatrudnienia, stawka wynagrodzenia, okres wypowiedzenia. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku przez pracodawcę, pracownik ma możliwość złożenia skargi do Pełnomocnika ds. Praw Pracowniczych.

Obowiązkiem irlandzkiego pracodawcy jest wydanie pracownikowi szczegółowego zestawienia płacy brutto z uwzględnieniem wszystkich dokonanych potraceń, których dokonano przy wyliczaniu płacy netto.

Średni tygodniowy czas pracy w Irlandii wynosi 48 godzin tygodniowo, a prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje już od pierwszego dnia zatrudnienia – minimalny urlop roczny wynosi 4 tygodnie. Nieco inaczej niż w Polsce wygląda prawo do przerw w pracy. Pierwsza 15 minutowa przerwa w pracy przysługuje pracownikowi po przepracowaniu 4,5 godziny, a kolejna po przepracowaniu 6 godzin.

Irlandzcy pracownicy posiadają także ochronę miejsca pracy w postaci tzw. minimalnego okresu wypowiedzenia – przysługuje ona każdemu, kto był zatrudniony przez min. 13 tygodni i pracował co najmniej 8 godzin tygodniowo. Minimalny okres wypowiedzenia może trwać od 1 do 8 tygodni i jest uzależniony od długości zatrudnienia.

Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi formularz P45 – jest on swoistym świadectwem płacy, podatków oraz obciążeń na rzecz ubezpieczenia społecznego. Dokument ten jest niezbędny w przypadku zmiany pracy a także powala na uzyskanie zwrotu podatku i świadczeń socjalnych osobom, bezrobotnym. Na koniec roku podatkowego pracodawca wystawia pracownikowi formularz P60.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.