Niemieckie prawo pracy

Prawo pracy w Niemczech

Podstawowe zadanie niemieckiego prawa pracy to ochrona praw pracowniczych, które obejmują min. prawo do urlopu, płatnego urlopu zdrowotnego, szkoleń, urlopu macierzyńskiego i związanej z tym ochrony miejsca pracy.

Warunki pracy, które nie spełniają norm określonych w przepisach są niedopuszczalne i tym samym nie są prawnie wiążące. Podstawowym dokumentem w życiu zawodowym jest umowa o pracę – powinna być zawarta na piśmie i określać rodzaj pracy, sposób jej wykonywania, czas trwania umowy, obowiązki pracownicze, miejsce zatrudnienia, wynagrodzenie, prawo do urlopu oraz okres wypowiedzenia.

Obowiązkiem pracownika jest swoista lojalność wobec pracodawcy – dotyczy to podejmowania pracy dodatkowej, zakazu współpracy z konkurencją, ujawniania tajemnic służbowych czy sytuacji w firmie. W przypadku gdy pracodawca jest nieuczciwy i np. nie wypłaca w terminie pensji a pracownik z tego powodu nie mógł np. spłacić rat zaciągniętego kredytu, to obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie szkód powstałych z tego powodu.

Jeżeli brak wypłaty wynagrodzenia za pracę trwa dłużej niż 2 miesiące, to wtedy pracownik może odmówić wykonywania obowiązków lub nawet zerwać umowę o pracę. W przypadku gdy zaniedbań dopuszcza się pracownik, pracodawcy przysługują podobne uprawnienia – tzn. możliwość zerwania umowy oraz pociągniecie do odpowiedzialności prawnej za powstałe szkody.

W dużych firmach (zatrudniających ponad 2000 osób) obowiązuje prawo współzarządzania lub udziału pracownika – w praktyce oznacza to, że w kadrze zarządzającej muszą znajdować się reprezentacji pracowników.

System ubezpieczeń społecznych w Niemczech


Składa się on z pięciu filarów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie zdrowotne długotrwałej opieki, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i zasiłek dla bezrobotnych, ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Z wyjątkiem ubezpieczenia od wypadków przy pracy, które w całości opłaca pracodawca, wszystkie składowe ubezpieczenia są płacone „po połowie” przez pracownika i pracodawcę i stanowią w całości ok. 40% pensji.

Zgodnie z prawem unijnym osoba, która opłaca ubezpieczenie socjalne w jednym kraju członkowskim, korzysta ze wszystkich korzyści jakie się z tym wiążą w ka dym innym kraju wspólnoty. W przypadku Niemiec istniej możliwość opłacania składek w Polsce przez okres 1 roku. Szczegółowe informacje dotyczące niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Ministerstwa Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych (strona nie jest dostępna w języku polskim).

Komentarze

Popularne posty