Agencje pracy Niemcy

Agencje pracy w Niemczech

Potocznie wszelkie agencje zatrudnienia nazywane są pośrednikiem. Pośrednikiem nazywane są także potocznie agencje pracy tymczasowej, które w rzeczywistości nimi nie są.Państwowym pośrednikiem jest niemiecki urząd pracy (Agentur für Arbeit). Obok niego funkcjonują prywatni pośrednicy pracy (privater Arbeitsvermittler) i to oni pomagają osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracowników. Rola pośrednika sprowadza się do skojarzenia osoby poszukującej pracy z pracodawcą. W efekcie, dzięki pośrednikowi, pracownik zawiera umowę o prace z pracodawcą, u którego ma zamiar pracować.

Natomiast inaczej działa agencja pracy tymczasowej (Arbeitsnehmerüberlassung), która zatrudnia osoby poszukujące pracy i kieruje do innej firmy, czyli wypożycza swoich pracowników innej firmie na określony czas. W efekcie osoba, która poszukuje pracy podpisuje umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej i staje się pracownikiem tymczasowym. Zatrudnianie pracowników tymczasowych wynika z sezonowości. Pracowników tymczasowych zatrudnia się są najczęściej na zastępstwo innych pracowników lub okresowo przy projektach specjalnych przy doraźnej potrzebie.

Jak uniknąć nielegalnego pośrednika w Niemczech?


Działalność agencji pośrednictwa pracy (private Arbeitsvermittlung) to działalnością gospodarczą i nie wymaga dodatkowego pozwolenia ani koncesji, a to oznacza że każda osoba fizyczna czy prawna, która pośredniczy w poszukiwaniu pracy musi być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie miasta (Gewerbeamt). Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy niemiecki pośrednik działa legalnie, musi poprosić go o aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej. Można także wystąpić z zapytaniem do właściwego urzędu lub do miejscowej izby przemysłowo- handlowej.

Korzystając z usług prywatnego pośrednika pracy w Niemczech należy pamiętać,że:

  •  pośrednik nie ma prawa żądać zaliczek z tytułu pośrednictwa;
  •  pośrednik ma prawo żądać wynagrodzenia tylko wtedy, gdy w wyniku jego pośrednictwa doszło do zawarcia umowy o pracę!;
  • pośrednik, któremu zlecasz znalezienie pracy, ma obowiązek podpisać z tobą pisemną umowę, w której zostanie określone wynagrodzenie. Wynagrodzenie dla pośrednika nie może wynieść więcej niż 2.000 euro, a przy pośrednictwie dla opiekunek nie więcej niż 150 euro. Umowa przewidująca wynagrodzenie dla pośrednika wyższe niż ustalone limity jest z mocy prawa nieważna!

Więcej informacji na temat pośredników pracy można znaleźć na stronach poszczególnych izb przemysłowo-handlowych (IHK- Industrie- und Handelskammer).

Jak sprawdzić niemiecką agencję pracy tymczasowej?


Działalność agencji pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassung) wymaga uzyskania wpisu do rejestru agencji tymczasowych pracy. Rejestr prowadzony jest przez regionalne dyrekcje niemieckiego urzędu pracy (Regionaldirektion). Dokumentem, który potiwerdza  wpis do ww. rejestru jest wydawane agencji pracy tymczasowej pozwolenie (Erlaubnis).

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy niemiecka agencja działa legalnie, to musimy wystosować zapytanie do właściwej dyrekcji regionalnej. Wykaz dyrekcji znajduje się na stronie internetowej niemieckiego urzędu pracy (Agentur für Arbeit):  http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A08-Ordnung-Recht/A083-AUEG/Publikation/pdf/Informationen-zur-Arbeitnehmerueberlassu.pdf

Także zagraniczne, w tym polskie, agencje pracy tymczasowej muszą uzyskać w niemieckim urzędzie pracy pozwolenie na usługi użyczania pracowników na terenie Niemiec.

Wykaz polskich agencji pracy tymczasowej działających na terenie Niemiec prowadzi dyrekcja regionalna w Dusseldorfie Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen Josef-Gockeln-Str. 7 40474 Düsseldorf Tel. 02114306 lub 538 - 664 - 678 Nordrhein-Westfalen.3013@arbeitsagentur.de

Komentarze

Popularne posty