Kodeks pracy wypłata wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Zasada odpłatności pracy świadczonej w ramach stosunku pracy stanowi, że pracownikowi za wykonywaną pracę należy się wynagrodzenie, którego nie może się zrzec, ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inna osobę.Jakakolwiek umowa, która została zawarta między pracodawcą a pracownikiem, na mocy której pracownik zrzekłby się swojego prawa do wynagrodzenia za pracę lub poszczególnych składników tego wynagrodzenia (np. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych) będzie nieważna z mocy prawa.

Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r II PK 161/05 :

„Z art. 84 kp wynika zakaz nie tylko całkowitego, lecz także częściowego zrzeczenia się
prawa do wynagrodzenia. Zakaz ten ma charakter bezwzględny i obejmuje zrzeczenie się
prawa do wynagrodzenia za pracę w drodze wszelkich oświadczeń woli pracownika, w tym
również w drodze ugody sądowej.
Uwaga! Wypłata wynagrodzenia za pracę to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.
Jeśli pracodawca:
  • nie wypłaca pracownikom w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego przysługującego im świadczenia albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika;
  • bezpodstawnie obniża wysokość wynagrodzenia za pracę lub świadczenia;
  • dokonuje bezpodstawnych potrąceń;
to wtedy popełnia przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym i podlega karze grzywny do 30 000 zł.

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę  może stanowić przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Komentarze

Popularne posty