Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?


Wysokość zasiłku macierzyńskiego


Zasiłek macierzyński za okres, który jest  ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.


Jeżeli pracownica nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres udzielonych jej urlopów.

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., ubezpieczonej, której zasiłek macierzyński jest wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru, w razie rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w całości lub w części lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, ubezpieczonej wypłaca się jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jednorazowe wyrównanie zasiłku, o którym mowa powyżej jest wypłacane pod warunkiem niepobrania zasiłku macierzyńskiego za okres, który odpowiada okresom tych urlopów przez ojca dziecka. Wypłata wyrównania powinna nastąpić w terminach określonych w art. 64 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z zasiłku za dalszy okres lub innego dokumentu niezbędnego do wypłaty wyrównania (np. zaświadczenie pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS).

Dla przykładu: pracownica urodziła dziecko 2 kwietnia 2013 r. 10 kwietnia 2013 r. wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni. W tym przypadku będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. 3 sierpnia 2013 r. pracownica złożyła pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z całości dodatkowego urlopu macierzyńskiego i całości urlopu rodzicielskiego, oświadczając że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego będzie korzystał ojciec dziecka.

Pracownik ojciec dziecka występuje o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 19 sierpnia 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz urlopu rodzicielskiego od 1 października 2013 r. do 1 kwietnia 2014 r. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pracownik w dniu 9 września 2013 r. składa pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z całości urlopu rodzicielskiego, dołączając do wniosku pisemne oświadczenie, że matka dziecka nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego.

Pracownikowi będzie przysługiwało wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 19 do 31 sierpnia 2013 r. Zasiłek macierzyński za okres od 1 do 30 września 2013 r., które jeszcze nie został pracownikowi wypłacony, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Uwaga! Wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres od 2 kwietnia 2013 r. do 18 sierpnia 2013 r. przysługuje także pracownicy matce dziecka. Ponieważ pracodawca matki dziecka nie ma informacji o rezygnacji przez ojca dziecka z pełnego urlopu rodzicielskiego, wypłata wyrównania zasiłku macierzyńskiego matce dziecka nastąpi po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie i udokumentowaniu faktu rezygnacji z pełnego urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka.

Jeżeli pracownica, która pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru, zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu dodatkowego w całości lub w części lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, na rzecz ojca dziecka, pracującemu ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje również w wysokości 80% podstawy wymiaru.


Komentarze

Popularne posty