Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wzór

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – najbardziej rekomendowana forma rozstania pracodawcy z pracownikiem


Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest ocenianie jako najbardziej korzystny sposób rozwiązania stosunku pracy, gdyż z praktyki wynika, że minimalizuje ono ryzyko spraw sądowych i skarg do Państwowej Inspekcji Pracy.


Porozumienie to rodzaj umowy zwartej między pracownikiem i pracodawcą precyzyjnie opisujący warunki, na jakich strony stosunku pracy przestają ze sobą współpracować. Jego treść uzależniona jest od ustaleń poczynionych przez pracownika i pracodawcę przed ostatecznym rozwiązaniem umowy o pracę w tym trybie.

Przy rozwiązywaniu umowy na mocy porozumienia stron zgodną wolą pracodawcy i pracownika objęty jest nie tylko sposób rozwiązania umowy. Strony uzgadniają także inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy, przede wszystkim termin jego ustania i to w sposób odmienny od unormowanego w kodeksie pracy. Mogą więc rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia.

Wyrok SN z 27 listopada 1975 r. (sygn. akt I PRN 35/75, OSNC 1976, nr 6, poz. 149)

Nie można zrezygnować z pracownika „z góry”

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 14/94, OSNP 1994, nr 3, poz. 40), klauzula umowna upoważniająca pracodawcę i pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn, na zasadzie porozumienia stron jest nieważna.

Oświadczenie pracownika, w rezultacie którego zakład pracy otrzymuje pełną swobodę co do określenia daty, w jakiej umowa o pracę ma przestać obowiązywać, i w ten sposób otrzymuje prawo decyzji, co do faktycznego rozwiązania stosunku pracy w każdej chwili, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i narusza interes pracownika.

Forma pisemna dla celów dowodowych

Z art. 30 par. 3 k.p. wynika, że wymóg zachowania formy pisemnej odnosi się wyłącznie do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Jednak ze względów dowodowych celowe jest zachowanie formy pisemnej, tym bardziej że strony mogą rozwiązać umowę w tym trybie w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w dacie przyjęcia oferty o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron w każdym terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego czy podczas choroby.

Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 12 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 593/02, M.P.P. 2004, nr 6, s. 1). Zatem termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron może przypadać w dowolnym czasie, w tym w trakcie choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, czy w okresie ochrony przedemerytalnej.

WAŻNE W treści porozumienia można zawrzeć rozstrzygnięcia o zakazie konkurencji, wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego czy zwrocie kosztów za szkolenia.

W porozumieniu o rozwiązaniu stosunku pracy strony mogą uzgodnić wszelkie inne kwestie dotyczące ustania zatrudnienia, np. związane z zakazem konkurencji, wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego w naturze czy wypłatą odprawy lub zwrotem kosztów za szkolenia.

Należy pamiętać, że kodeks pracy nie przewiduje obowiązku zwrotu kosztów z tytułu szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. W tym przypadku w treści porozumienia należy wskazać zasady zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika.

Wady oświadczenia woli, czyli porozumienie pod presją!

W praktyce pracownik może podnosić, że w momencie zawierania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę działał pod wpływem błędu, groźby rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym czy presji psychicznej. W takim przypadku pracownik może uchylić się od skutków rozwiązania umowy o pracę w tym trybie, jeżeli w ciągu roku od wykrycia błędu czy ustania obawy złoży pracodawcy na piśmie oświadczenie.

To na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, że działał pod wpływem błędu czy groźby. W praktyce oznacza to, że w przypadku procesu sądowego o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie to pracownik będzie musiał przekonać sąd pracy o decydującym wpływie presji psychicznej wywieranej przez pracodawcę na składane przez niego oświadczenia woli.

Wyrok SN z 15 maja 1997 r. (sygn. akt I PKN 80/97, OSNAPiUS 1998, nr 7,
poz. 207)

Pracownica w ciąży

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży jest dopuszczalne, ale wyłącznie w przypadku gdy pracownica wiedząc o swoim stanie podejmuje decyzję o rozstaniu ze swoim pracodawcą.

Nie ma przeszkód prawnych, aby umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z pracownicą w ciąży, ale warunkiem jest, aby pracownica, z którą zostaje rozwiązany stosunek pracy w tym trybie, wiedziała o swoim stanie.

Wyrok SN z 26 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 629/00, OSNP 2003, nr
18, poz. 434)

Błąd pracownicy, która złożyła pracodawcy ofertę rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie wiedząc, że jest w ciąży, polega na wadliwym powzięciu woli (mylnym wyobrażeniu o istniejącym stanie rzeczy). Pracownica taka może uchylić się od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub z łatwością mógł go zauważyć.

Wyrok SN z 19 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 156/01, OSNP 2004, nr 5,
poz. 78

Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron


Warszawa, dnia…

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Strony umowy o pracę, tj. Przedsiębiorstwo XYZ z siedzibą w Warszawie oraz Pani Mariola Kowalska zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, wspólnie postanawiają, że z dniem 15 czerwca 2012 r. łączący ich stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. W dniu rozwiązania umowy o pracę zostanie pracownicy wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
                                                     
.............................                               ............................
podpis strony                                     podpis strony

Autor: Piotr Wojciechowski   
Zwolnienia w firmie. Prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcyKomentarze

Popularne posty