Kary porządkowe kodeks pracy

Kary porządkowe w kodeksie pracy

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracownikowi grozą dwa rodzaje konsekwencji:
 • kara porządkowa;
 • w uzasadnionych przypadkach nawet zwolnienie z pracy. 
Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych:
 • karę upomnienia;
 • karę nagany oraz
 • karę pieniężną.
Uwaga!  Pracodawca nie może stosować innych kar niż te trzy wymienione rodzaje.
Kodeks pracy nie przewiduje konieczności kadacji kar, a zatem już za pierwsze przewinienie pracodawca może przyznać którąkolwiek z tych kar.

Kara porządkowa uważana jest za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwany jest z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.

Pracodawca nie może zastosować wobec pracownika kary porządkowej, po upływie dwóch tygodni, od chwili powzięcia wiadomości o tym wykroczeniu, a także po upływie trzech miesięcy od chwili popełnienia tego wykroczenia.
Uwaga! Pracodawca za nim zastosują karę porządkową musi wysłuchać pracownika.
Kara upomnienia lub kara nagany może zostać nałożona na pracownika za następujące wykroczenia:
 • za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji porządku przy pracy;
 • za nieprzestrzeganie przepisów BHP;
 • za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a także
 • za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego sposobu potwierdzania obecności w pracy oraz
 • za nieprzestrzeganie ustalonego sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy. 
Pracodawca może zastosować karę pieniężną w następujących przypadkach:
 • za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP;
 • za nieprzestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 • wstawienie się do pracy pod wpływem alkoholu;
 • spożywanie alkoholu w miejscu pracy albo
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.  

Komentarze

Popularne posty