Przejdź do głównej zawartości

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca?

Przyszły pracodawca ma obowiązek uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Takie zezwolenie wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy lub miejsca zamieszkania pracodawcy (w przypadku osób fizycznych).

Pracodawca w celu otrzymania zezwolenia musi:
  • złożyć w urzędzie wojewódzkim pisemny wniosek (na odpowiednim formularzu);
    uiścić wymaganą opłatę (50 zł - w przypadku, gdy pracodawca ma zamiar powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres do 3 miesięcy lub 100 zł - gdy praca ma trwać dłużej niż 3 miesiące).
Powinien także:
  • informować na bieżąco cudzoziemca, co dzieje się w sprawie jego zezwolenia na pracę (np. jakie działania zostały podjęte oraz jakie decyzje zapadły w urzędzie);
  • doręczyć obcokrajowcowi po zakończeniu procedury jeden egzemplarz zezwolenia na pracę.
Pamiętaj! Na pracodawcy spoczywa obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego wojewody o każdym przypadku niepodjęcia przez cudzoziemca pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia pracy prze cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia. Następstwem tego niedopełnienia może być kara grzywny od 100 zł do 5 000 zł.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.