Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, które są konieczne do wykonywania przez niego pracy na zajmowanym stanowisku.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności, która uzasadnia rozwiązanie umowy.

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę po zaciągnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie, która uzasadnia rozwiązanie umowy.

W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy o pracę zakładowa organizacja  związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika


Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące - w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub choroba zawodową. 

Ma także prawo tak postąpić w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż te wymienione powyżej, trwającej dłuzej niż 1 miesiąc. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia oraz zasiłku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może również nastąpić po stawieniu się  pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Przepisy art. 36 par. 11 i art. 52 par 3stosuje się tutaj odpowiednio.

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn wymienionych powyżej, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Komentarze

Popularne posty