Kolejna umowa na czas określony

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony

Zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreslony, jeżeli poprzednio strony stosunku pracy dwukrotnie zawarły umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.


Uwaga! Powyższy przepis nie dotyczy umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte: 

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym lub zadań realizowanych cyklicznie.

Uzgodnienie między stronami stosunku pracy w trakcie trwania umowy o pracę ma czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu przepisów opisanych powyżej.

Komentarze

Popularne posty