Zwrot kosztów podróży służbowej

Podróż służbowa pracownika - zwrot kosztów


Pracownik, który wykonywał na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy ma prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podrożą.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość, a także warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży zagranicznej - walutę, w jakiej będzie ustalana dieta oraz limit za nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych warunków. ( na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. (Dz.U. nr 201,poz. 1678) art. 775 par. 2 jest zgodny z art. 2, art.24 i art. 32 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 36 Konstytucji RP).

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi, który jest zatrudniony u innego pracodawcy niż państwowa lub samorządowa jednostka budżetowa określane są w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy  lub nie ma obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania.

Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, która jest określona dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

W przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa powyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów o których mowa przy pracownikach zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. 

Komentarze

Popularne posty