Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
  • choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną, która łącznie trwa do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,a  w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni  w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za pracę, chyba że obowiązujące w danym zakładzie pracy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, które są przewidziane dla kandydatów na dawców komórek, tkanek oraz narządów, a także poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia za pracę.

  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby, która przypadła w czasie ciąży - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do  100% wynagrodzenia za pracę;
Wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności pracownika do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Wynagrodzenie to:
  • nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;

  • nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
Za czas niezdolności do pracy, o której mowa powyżej, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni  w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach, które określone są w odrębnych przepisach.

Przepisy dotyczące wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności pracownika do pracy, która przypadła po roku kalendarzowym, w którym ukończył on 50 rok życia. 

Komentarze

Popularne posty