Stosunek pracy na podstawie wyboru

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru


Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje na podstawie wyboru, jeśli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w  charakterze pracownika.

Ten rodzaj stosunku pracy zostaje rozwiązany z chwilą wygaśnięcia mandatu.


Pracownik, który pozostaje w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia za pracę z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi pracodawcy swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru.

Uwaga! Jeżeli ten warunek zostanie niespełniony, to stosunek pracy wygaśnie, chyba że niedotrzymanie tego warunku nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Komentarze

Popularne posty