Regulamin wynagradzania pracowników - wzór

Wzór regulaminu wynagradzania


Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym poniżej, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa powyżej może ustalić także inne świadczenia, które wiążą się z pracą oraz zasady ich przyznawania.

Regulamin wynagradzania pracowników obowiązuje do czasu objęcia ich zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę, a także przyznawania świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób, który umożliwia określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Regulamin wynagradzania ustalany jest przez pracodawcę, a jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, to ustala on z nią regulamin wynagradzania.

Do regulaminu wynagradzania stosowane są odpowiednio przepisy art. 239 par 3, art. 24112par 2, art. 24113 oraz art. 24126 par 2.

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób  przyjęty u danego pracodawcy.

Regulamin wynagradzania

§ 1

Niniejszy Regulamin Wynagradzania, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz innych ustaw i
aktów wykonawczych regulujących materie będące jego przedmiotem.

§ 2

Regulamin określa zasady wynagradzania Pracowników. Przepisy Regulaminu obowiązują
wszystkich Pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę stosunku pracy.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy -           ...................................................

2. Pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

§ 4

Za Pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

a/ członkowie Zarządu – zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji Firmy,
b/ osoby upoważnione przez członków Zarządu.

§ 5

1. Wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca za ubiegły przepracowany miesiąc.

2. Za pisemną zgodą Pracownika, wynagrodzenie może być przelewane na podany przez Pracownika rachunek bankowy.

§ 6

Za czas niezdolności Pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w
ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w
okresie wskazanym w pkt 1 - Pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, 3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i
narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100%
wynagrodzenia.

§ 7

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego Pracodawca może przyznać Pracownikowi:

- uznaniową premię okresową (miesięczną, kwartalną),
- nagrodę roczną .

§ 8

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do
pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub
emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego
wynagrodzenia.

2. Rodzinie Pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie
pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby
przysługuje odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu
zatrudnienia pracownika u Pracodawcy i wynosi:

a) 1-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,
b) 3-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat,
c) 6-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat.

3. Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi oraz członkom rodziny spełniającym
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do
odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty
określonej w ust.2.

5. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w ust.3, jeśli
Pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucje
ubezpieczającą jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jeśli odszkodowanie jest niższe
niż odprawa pośmiertna, Pracodawca wypłaci Pracownikowi różnicę.

§ 9

Pracownik jest zobowiązany na bieżąco informować Pracodawcę o swoim adresie i
każdorazowej jego zmianie. Wszelkie pisma wysłane przez Pracodawcę na podany adres i nie podjęte przez Pracownika są uznawane za doręczone. Pisma takie będą przechowywane w
aktach osobowych Pracownika.

§ 10

Postanowienia Regulaminu nie naruszają postanowień indywidualnych umów o pracę.

§ 11

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu pracy tracą moc wszystkie sprzeczne z jego
postanowieniami – dotychczas wydane – zarządzenia i instrukcje pracodawcy, w tym
dotychczasowy Regulamin Wynagradzania..

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Wynagradzania wymagają dla swej ważności formy
pisemnego aneksu, którego treść jest ustalana i wprowadzana w życie w trybie przewidzianym
dla samego Regulaminu.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem ................................ tj. 14 dni od podania go do wiadomości Pracownikom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Komentarze

Popularne posty