Kiedy wydać świadectwo pracy?


Kiedy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy i jakie informacje muszą być w nim zawarte?


Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy obowiązkowo i niezwłocznie wydaje pracownikowi świadectwo pracy, czyli powinien to zrobić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Pamiętaj! Jeżeli będzie to niemożliwe, to pracodawca powinien to zrobić w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy o pracę. Świadectwo pracy może być także przesłane pracownikowi pocztą - listem poleconym.

Pracownik po otrzymaniu świadectwa pracy powinien sprawdzić, czy nie zawiera ono błędów.

Jakie informacje powinny być zawarte w świadectwie pracy?


Powinno ono zawierać następujące informacje:

  • okres, a także rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy,
  • zajmowane stanowiska,
  •  tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego (np. ile pracownik wykorzystał urlopu wypoczynkowego, okresy korzystania z zasiłku chorobowego).

Pracodawca na żądanie pracownika  może zamieścić w świadectwie pracy wysokość jego wynagrodzenia za pracę oraz jego składniki, a także informacje o uzyskanych przez niego kwalifikacjach.

Jeżeli świadectwo pracy zawiera błędy lub jakieś nieścisłości, to pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.

Pamiętaj! Jeżeli pracodawca nie chce sprostować świadectwa pracy, to pracownik może wystąpić przeciw niemu z pozwem do sądu pracy. 
Uwaga! Pracodawca nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z zakładem pracy.


Komentarze

Popularne posty