Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór

Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:


1) kare  upomnienia;
2) karę nagany.

Pracodawca ma także prawo zastosować kare pieniężna za:
  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczeni pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Kara pieniężna dla pracownika za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwione, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą być wyższe od dziesiątej części wynagrodzenia  za pracę przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń o których mowa w art. 87 par 1 pkt 1-3.

Kara upomnienia, nagany, pieniężna* - wzór


...........................................................                          ..........................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                          (miejscowość, data)
lub miejsce zamieszkania)

Znak sprawy .........................


Pan(i)
                                                 .........................................................
                                                 .........................................................
                                                                                          (adres)
Na podstawie art. 108** Kodeksu pracy udzielam Panu(i) kary ............................................. ...................................................................................................................................................
                                                                                         (podać rodzaj kary) za .............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................(wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia)

Od niniejszej kary może Pan(i) wnieść sprzeciw do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

.................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby
działającej w jego imieniu)


*) niepotrzebne skreślić
**) § 1 lub § 2 stosownie do zaistniałego stanu faktycznego
Tryb stosowania kary

Pracodawca nie może zastosować kary po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Karę można zastosować po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany przez pracodawcę, to bieg dwutygodniowego terminu, który jest przewidziany przy stosowaniu kar pracowniczych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Zawiadomienie pracownika

Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika o zastosowanej wobec niego karze na piśmie, w którym wskazuje rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia, a także informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Komentarze

Popularne posty