Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wzór

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę Wypowiedzenie zmieniające

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosowane są odpowiednio do wypowiedzenia, które wynika z umowy warunków pracy i płacy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy będzie uważane za dokonane, jeżeli pracodawca zaproponował pracownikowi na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, umowa o pracę zostaje rozwiązana z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu przez pracodawcę warunków, to uważa się wtedy, ze wyraził on zgodę na te warunki.

Pamiętaj! Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownika może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu przez pracodawcę warunków.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie będzie wymagane w przypadku powierzenia pracownikowi (gdy uzasadniają to potrzeby pracodawcy), innej pracy niż ta, która jest określona w zawartej umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesiecy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Wzór wypowiedzenia warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

....................................................                      ...........................................

(pracodawca oraz jego siedziba                                (miejscowość, data)   
lub miejsce zamieszkania)


Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
Wypowiadam Panu(i)................................................................. z dniem ....................................
następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia .........................

a) ..................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................
w związku z...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ......................., będą obowiązywały następujące warunki umowy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ........................., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ........................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma....................................................................
 (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)


Komentarze

Popularne posty