Uchylenie kary porządkowejWzór pozwu o uchylenie kary porządkowej


Jeżeli wobec pracownika zastosowano karę porządkową z naruszeniem przepisów prawa, to może on w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca  po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej,.

Pamiętaj! Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.


Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, obowiązkiem pracodawcy jest zwrócenie pracownikowi równowartości kwoty tej kary.

Pozew o uchylenie kary porządkowej


  ................................
   data,miejscowość
Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................


Powód: ..................................................................
              ..................................................................
              ..................................................................
              ..................................................................

Pozwany: ..............................................................
              .................................................................
              ..................................................................


Pozew o uchylenie kary porządkowej

W imieniu własnym wnoszę o:

Uchylenie wobec powoda kary porządkowej   .................         .................... orzeczonej przez pozwanego pracodawcę.

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ..................


Uzasadnienie

Pozwany zastosował wobec powoda karę porządkową ............................................................w
piśmie z dnia ................................................... r.

Dowód: pismo pozwanego do powoda

Powód wniósł sprzeciw od orzeczonej kary do pozwanego. Pozwany sprzeciw odrzucił.
dowód: pismo powoda; pismo pozwanego.

Uważam, że orzeczona kara porządkowa .................. została zastosowana wobec mnie bezpodstawnie i nieprawidłowo z następującego powodu: ......................................................... .......................................................................................................................

W oparciu o art. 112 § 2 k.p. pozew jest uzasadniony............................................................................
                             Podpis powoda


Komentarze

Popularne posty