Przykładowe wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Okres wypowiedzenia umowa zawartej na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, którą zawarto na czas nie określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, gdy zatrudniano pracownika krócej niż 6 miesiecy;
  • 1 miesiąc, gdy zatrudniano pracownika co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, gdy zatrudniano pracownika co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, o który mowa powyżej, wliczany jest pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach, które określa  art. 231 oraz w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy, które zostały nawiązane przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku, które związane jest z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, to strony umowy o pracę mogą ustalić w umowie,że w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w pozostałych przypadkach 2-3 miesiące.

Strony umowy o pracę po dokonaniu jej wypowiedzenia przez jedną z nich mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę, a takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę


.....................................................                       ...................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                 miejscowość, data
lub miejsce zamieszkania                                                                            

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcęZ dniem ................................  wypowiadam Panu(i) ................................................................... umowę o pracę z dnia .................... z powodu.............................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia .................................... .

Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w ................................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
                                    (siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ...............................................................................*
                   (siedziba komisji)


...................................................................
             (pieczęć i podpis pracodawcy
     lub osoby działającej w jego imieniu)....................................................................................
(potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)


* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzór wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia


.....................................................                  ....................................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                (miejscowość, data)              
 lub miejsce zamieszkania)


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzeniaZ dniem ...............................  wypowiadam Panu(i) .......................................................................................................................................................umowę o pracę z dnia ................................................................... z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi .......................................................................................... i upłynie w dniu ............................................................................................................................ (wskazać długość okresu wypowiedzenia) 

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ........................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w .................................................. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ............................................................................................ .*
                            (siedziba komisji)


.................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy
 lub osoby działającej w jego imieniu)


.........................................................................................
(potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)


 * Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza. 

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika


.............................................................               ...............................................
 (imię i nazwisko pracownika, adres)                            miejscowość, data

                                                                            ..................................................
                                                                            ..................................................
                                                                             .................................................
                                                                             (nazwa pracodawcy adres)


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownikaZ dniem .........................................  wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ......................................................                                                                                 ................................................
                                                                                          (podpis pracownika)Komentarze

Popularne posty