Pozew o przywrócenie do pracy wzór

Wzór pozwu o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzeniaPracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeśli uzna, ze uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku orzeka on o odszkodowaniu.


Przepis ten nie jest stosowany do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177 K.p., a także w przepisach szczególnych, które dotyczą ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411 K.p. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia


Data, miejscowość...................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................


Powód: ..................................................................
               .................................................................
               .................................................................
               .................................................................

Pozwany: ..............................................................
               .................................................................
               .................................................................
               .................................................................

o przywrócenie do pracy i zapłatę ........ zł.


Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ........................................................ pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ...............................................................................................................................  

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości .................................... zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Pozwany rozwiązał umowę o pracę z powodem bez wypowiedzenia. Powód został o tym poinformowany przez  pracodawcę w piśmie z dnia .............................................  r.

Dowód: Pismo pozwanego.

Powód opiera pozew na art. 56 k.p. i art. 45 § 2 i 3 k.p.; art. 187, 333 § 1, art. 339, 477 § 1 i 2 k.p.c.

Oraz stanie faktycznym:................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...........................................................
                    Podpis powoda

Komentarze

Popularne posty