Powierzenie pracownikowi innej pracy - wzór

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)

Wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia mu, w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy, innej pracy niż ta, która określona jest w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.Powierzenie pracownikowi innej pracy - wzór


.........................…..........                                                             .......................................
 (oznaczenie pracodawcy)                                                       (miejscowość, data)


Pan (Pani)
…………………………
…………………………
(oznaczenie pracownika)

Na podstawie przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, mając na względzie następujące, uzasadnione potrzeby pracodawcy ...............................................................................................
powierzam Panu (Pani) tymczasowe wykonywanie pracy na stanowisku .................................. .................... w okresie od dnia ............................ do dnia ................… .

Przeniesienie nie powoduje zmiany dotychczasowego wynagrodzenia.


.......................................................
(podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń
w imieniu pracodawcy)Komentarze

Popularne posty