Niewydanie świadectwa pracy

Wzór pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, która została wyrządzona przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje pracownikowi w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.


Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy


Data,miejscowość
...............................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy  w ............................


Powód: .............................................
              .............................................
               ............................................

Pozwany: ..........................................
              .............................................
               ............................................


Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek  nie wydania w terminie świadectwa pracy


W imieniu własnym wnoszę o:

1.Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości ............ zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Powód oparł pozew na art. 99 § 1 i 2 k.p. oraz następującym stanie faktycznym:

Pozwany nie wystawił powodowi świadectwo pracy.

Dowód: pismo powoda do pozwanego o wydanie świadectwa pracy.

Pozwany nie wydał  świadectwa pracy powodowi. Z tego powodu powód pozostał bez pracy od dnia ............................... r. do .................................. r. i wskutek tego żąda od pozwanego pracodawcy zapłaty odszkodowania za okres ............................. , zwłaszcza że pozwany mimo wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania nie zapłacił, ani też nie wydał świadectwa pracy.

Dowód: pismo powoda o odszkodowanie.

W tej sytuacji pozew jest uzasadniony.


.............................................................................
                       Podpis powoda

Komentarze

Popularne posty