Przejdź do głównej zawartości

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek w pracy


Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie przyczyn wypadku w zakładzie pracy, bo to on odpowiada za stworzenie oraz zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy.

Kiedy nastąpił wypadek w pracy


Nieszczęśliwe zdarzenie uważa się za wypadek przy pracy, gdy jest ono:

 • nagłe (pojawia się nieoczekiwanie);
 • wywołane przyczyną zewnętrzną:
 • bezpośrednio związane z pracą.

Będzie to np.:


 • zranienie przez maszynę;
 • potrącenie przez wózek elektryczny;
 • porażenie prądem;
 • potknięcie się o niebezpieczne kable;
 • upadek na śliskich schodach, z rusztowania, drabiny. 
Jako wypadek przy pracy traktuje się także zdarzenia, które miały miejsce poza zakładem pracy, lecz były bezpośrednio  związane z pracą.

Będą to wypadki:

 • podczas służbowego spotkania, wyjazdu czy szkolenia;
 • w czasie, gdy pracownik był np. w drodze z zakładu pracy do innego miejsca wykonywania obowiązków;
 • podczas pracy na zlecenie wykonywanej na terenie zakładu pracy. 

Pamiętaj! Gdy przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia była wyłącznie choroba pracownika, to nie zostanie to uznane za wypadek przy pracy (np. chory na serce miał zawał niewywołany zdarzeniem w pracy). 

Po wypadku w pracy


Zdarzenie zostanie uznane za wypadek w pracy, gdy zostanie zachowana określona procedura.

1) Poszkodowanemu pracownikowi musi być udzielona pierwsza pomoc, a wypadek zgłoszony do pracodawcy.

2) Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone.

3) Pracodawca musi o wypadku zawiadomić inspektora pracy (np. telefonicznie) oraz powołać zespól powypadkowy. Zespół, który jest złożony z trzech pracowników, ustala okoliczności wypadku i sporządza protokół (pracownik otrzymuje jeden egzemplarz, na podstawie którego może wystąpić o odszkodowanie z ZUS).

Jakie przysługują świadczenia?


Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy ma prawo m.in. do:

 • zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę;
 • świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli po okresie zasiłku chorobowego będzie nadal niezdolny do pracy;
 • jednorazowego odszkodowania;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem przy pracy;
 • renty szkoleniowej, jeśli pracownik musiał się przekwalifikować, bo po wypadku nie byl zdolny do dotychczasowej pracy.

Odszkodowania za wypadek przy pracy


Odszkodowania za wypadki przy pracy wypłaca się ze składki wypadkowej, która jest obowiązkowo potrącana z wynagrodzenia pracowników etatowych lub osób, które pracują na zlecenie w siedzibie zakładu pracy.

Jednorazowe stawki

Od 1 kwietnia 2012 r, do 31 marca 2013 r. odszkodowania wynoszą:

 • 680 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu;
 • 11898 zł, jeśli po wypadku stwierdzono u pracownika całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji;
 • 61191 zł dla małżonka lub dziecka pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy;
 • 30596 zł dla innych członków rodziny zmarłego pracownika. 

Podstawa prawna:
ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 167/2009,poz. 1322).Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.