Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jakie odszkodowanie za wypadek w pracy?

Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie przyczyn wypadku w zakładzie pracy, bo to on odpowiada za stworzenie oraz zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy.

Kiedy nastąpił wypadek w pracy

Nieszczęśliwe zdarzenie uważa się za wypadek przy pracy, gdy jest ono:
 • nagłe (pojawia się nieoczekiwanie);
 • wywołane przyczyną zewnętrzną:
 • bezpośrednio związane z pracą.
Będzie to np.:
 • zranienie przez maszynę;
 • potrącenie przez wózek elektryczny;
 • porażenie prądem;
 • potknięcie się o niebezpieczne kable;
 • upadek na śliskich schodach, z rusztowania, drabiny. 
Jako wypadek w pracy traktuje się także zdarzenia, które miały miejsce poza zakładem pracy, lecz były bezpośrednio  związane z pracą.

Będą to wypadki:
 • podczas służbowego spotkania, wyjazdu czy szkolenia;
 • w czasie, gdy pracownik był np. w drodze z zakładu pracy do innego miejsca wykonywania obowiązków;
 • podczas pracy na zlecenie wykonywanej na terenie zakładu pracy. 
Uwaga! Gdy przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia była wyłącznie choroba pracownika, to nie zostanie to uznane za wypadek w pracy (np. chory na serce miał zawał niewywołany zdarzeniem w pracy). 

Po wypadku w pracy

Zdarzenie zostanie uznane za wypadek w pracy, gdy zostanie zachowana określona procedura.

1) Poszkodowanemu pracownikowi musi być udzielona pierwsza pomoc, a wypadek zgłoszony do pracodawcy.

2) Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone.

3) Pracodawca musi o wypadku zawiadomić inspektora pracy (np. telefonicznie) oraz powołać zespól powypadkowy. Zespół, który jest złożony z trzech pracowników, ustala okoliczności wypadku i sporządza protokół (pracownik otrzymuje jeden egzemplarz, na podstawie którego może wystąpić o odszkodowanie z ZUS).

Jakie przysługują świadczenia?

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy ma prawo m.in. do:
 • zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę;
 • świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli po okresie zasiłku chorobowego będzie nadal niezdolny do pracy;
 • jednorazowego odszkodowania;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem w pracy;
 • renty szkoleniowej, jeśli pracownik musiał się przekwalifikować, bo po wypadku nie byl zdolny do dotychczasowej pracy.
Odszkodowania za wypadek w pracy

Odszkodowania za wypadki w pracy wypłaca się ze składki wypadkowej, która jest obowiązkowo potrącana z wynagrodzenia pracowników etatowych lub osób, które pracują na zlecenie w siedzibie zakładu pracy.

Jednorazowe stawki

Od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. odszkodowania wynoszą:Podstawa prawna: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 167/2009,poz. 1322).

Komentarze

Popularne posty