Mobbing w kodeksie pracy

Mobbing Kodeks pracy


Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w pracy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania, który dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko pracownikowi i polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika oraz izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowi, to może on dochodzić u swojego pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Jeżeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, to ma on prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które jest ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Pamiętaj! Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny o której mowa powyżej, która będzie uzasadnieniem rozwiązania umowy.

W Kodeksie pracy jasno określono to, iż to pracodawca jest odpowiedzialny za mobbing w pracy i to przeciwko niemu składane są pozwy o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Kodek pracy przewiduje dwie sytuacje, które umożliwiają pracownikowi składanie pozwu do sądu pracy:

  • roztrój zdrowia związany z mobbingiem lub
  • rozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu.   
Pamiętaj! Po stronie pracownika leży obowiązek udowodnienia zaistnienia mobbingu wobec jego osoby. 
Wydawanie przez pracodawcę zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy, co do zasady niestanowi naruszenia godności (dóbr osobistych) pracownika, nierównego traktowania lub dyskryminacji czy mobbingu. Wyrok SN z 8.12.2005, I PK 103/05, OSNP 2006/21-22/321.


Komentarze

Popularne posty