Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególną postacią umowy o pracę na czas określony.Zawiera się ją, gdy konieczne jest zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Ten rodzaj umowy o pracę może być przydatny dla pracodawców, którzy mają problemy kadrowe spowodowane okresową, usprawiedliwioną nieobecnością pracowników w pracy (np. chorobą, urlopem).

W kodeksie pracy szczegółowo określono powód zawarcia umowy o pracę na zastępstwo.

Pamiętaj! Nieobecność zastępowanego pracownika musi być usprawiedliwiona. Dla uniknięcia niejasności w umowie należy wskazać imię i nazwisko nieobecnego pracownika lub inne dane, które pozwolą na jego jednoznaczną, niebudząca wątpliwości identyfikację (np. sprawowaną funkcję, zajmowane stanowisko).

Jeżeli chodzi o termin końcowy umowy o prace na zastępstwo, to przyjmuje się, że może być on wskazany bezpośrednio - podaje się w niej datę kalendarzową, lub pośrednio - wskazuje się określone zdarzenie przewidywane przez strony (np. może to być zapis, że umowa zostaje zawarta na czas urlopu macierzyńskiego zastępowane pracownicy).

Wzór umowy o prace na czas zastępstwa

.....................................
    (miejscowość, data)

.....................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

....................................................
(numer REGON-EKD)


Umowa o pracę na czas zastępstwa


zawarta w dniu  .................................... w  ...............................................................  pomiędzy: .......................................................................... z siedzibą w ................................................, zwanym dalej  Pracodawcą, a .......................................................zamieszkałą (zamieszkałym) w    .........................................................................., zwaną dalej Pracownikiem.

Na podstawie art. 25 §1 zd. 2 Kodeksu pracy strony zgodnie ustalają:


1.  Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani ............................................, której udzielono urlopu bezpłatnego na okres od  .................................................. do............................

2. Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku sprzedawcy.

3. Do obowiązków Pracownika należy: obsługa klientów, przyjęcia towaru, met­kowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej, utrzymywanie porządku na terenie zakładu pracy.

4. Pracownik będzie wykonywał pracę w .................................
                                                     (miejsce wykonywania pracy).

5. Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze    ............................................................  etatu.

6. Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ....................................... brutto miesięcznie.

7. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwuty­godniowym wypowiedzeniem.

8. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu .....................................................

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


........................................                                     .....................................
podpis pracodawcy                                                    podpis pracownika


Komentarze

Popularne posty