Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego

Pracownik-ojciec, który wychowuje dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub

 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, które orzeka o przysposobieniu oraz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

  Urlop ojcowski udzielany jest pracownikowi-ojcu na jego pisemny wniosek, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego. obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie wniosku pracownika.

  Wniosek o urlop ojcowski


  ..................................                                                 Katowice, dnia ..............................
  (nazwisko i imię)

  .........................................
  (adres zamieszkania)

  ....................................
  (miejsce pracy)

  Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego


  Na podstawie art. 1823 Kodeksu pracy proszę o udzielenie urlopu ojcowskiego w wymiarze .............................................tygodni/a* w okresie od dnia............do dnia................................... na............................. 1) zgodnie z załączonym odpisem skróconym aktu urodzenia.

  .........................
  data i podpis

  * niepotrzebne skreślić

  1) Podstawa prawna:

  Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje urlop ojcowski w wymiarze:
  • od 2012 roku - 2 tygodnie nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.


  Komentarze

  Popularne posty