Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Wzór wniosku o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Przesunięcie urlopu wypoczynkowe może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, który należy umotywować ważnymi przyczynami.


Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego jest również dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałby poważne zakłócenia toku pracy.

Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby;
  • odosobnienia w związku z choroba zakaźną;
  • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy;
  • urlopu macierzyńskiego,

to obowiązkiem pracodawcy jest przesunięcie urlopu wypoczynkowego na termin późniejszy.

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

...................dnia................200....r.            

..............................................                               
(imię, nazwisko i stanowisko
służbowe pracownika)                                          

do .................................................
  (oznaczenie pracodawcy)


Wnoszę o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego za rok 200 ...... r wyznaczonego do wykorzystania w okresie  od .......................200 .... r. do ....................... 200 .... r., na  okres wykorzystania od ..................... 200.... r. z następujących przyczyn:  ..........................................................................................................................................................

(podstawa prawna art. 164 § 1 kp.).


.................................................
                                                                                                                 (podpis pracownika)

Komentarze

Popularne posty