Świadczenie wypadkowe

Jak ubiegać się o świadczenie wypadkowe?


Pracownika za pośrednictwem pracodawcy kieruje wnioski o świadczenie wypadkowe:
  • zwolnienia lekarskie w celu wypłaty zasiłku chorobowego;
  • wnioski o zasiłek wyrównawczy;
  • wnioski o świadczenie rehabilitacyjne;
  • wnioski o rentę z tytułu niezdolności do pracy;
do właściwej terenowej jednostki ZUS.

Wszystkie te wnioski są podstawą do kompletowania przez pracodawcę potrzebnych dokumentów, na których podstawie ustalony zostanie uszczerbek na zdrowiu czy też stopień niezdolności do pracy.

Będą potrzebne następujące dokumenty:
  • protokół powypadkowy;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia pracownika, które wydaje lekarz;
  • oświadczenie pracownika i zeznania ewentualnych świadków.
Pracodawca skompletowany wniosek składa we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pracownika jednostce ZUS.

ZUS, gdy otrzyma dokumenty, to ponownie dokonuje analizy sprawy pracownika i jeżeli będzie ona zgodna z ustaleniami pracodawcy, to zostanie wtedy wyznaczony termin badania przez lekarza-orzecznika.

Pamiętaj! ZUS może także nie uznać zdarzenia, które wcześniej uzyskało od pracodawcy, jako kwalifikacje wypadku przy pracy i wyda wtedy decyzję odmowną.

Pracownikowi przysługuje wówczas odwołanie do Sądu Rejonowego - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w przypadku odmowy prawa do jednorazowego odszkodowania lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracownik odwołuje się do Sądu Okręgowego - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w przypadku odmówienia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pamiętaj! Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem ZUS w terminie 30 dni od otrzymania odmownej decyzji.

ZUS będzie miał 11 dni na to, by wydać decyzje odmowną lub przyznać pracownikowi jednorazowe odszkodowanie. Ustala także wysokość odszkodowania i  wypłaca je w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Jeżeli chodzi o wniosek rentowy, to ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni od daty jego wpłynięcia, a gdy w sprawie trwa postępowanie - 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

Kiedy pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie?Odszkodowanie nie przysługuje pracownikowi, który wykonując swoją pracę w sposób rażący naruszył zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w danym zakładzie pracy.

Pamiętaj! Nawet wtedy, gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu.

Komentarze

Popularne posty