Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

W jakich przypadkach nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny?


Nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny (podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003. nr 118, poz. 1112 ze zm./ w art. 20) w ściśle określonych przypadkach i może to nastąpić  w razie:
  • częściowej likwidacji, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole;
  • zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. 

W takim przypadku dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem  stosunek pracy lub na wniosek złożony przez nauczyciela przenosi go w stan nieczynny.

Pamiętaj! Przepis ten stosowany jest zarówno wobec nauczycieli mianowanych, jak również wobec tych, których zatrudniono na umowę o pracę na czas nieokreślony (wyrok SN z 4 kwietnia 2002 r, I PKN 214/0).

Nauczyciel, który został przeniesiony w stan spoczynku pozostaje pracownikiem szkoły  przez okres 6 miesięcy i w tym czasie nie świadczy on pracy. Wypłacane jest mu wynagrodzenie zasadnicze oraz ma on prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych.

Pamiętaj! Po upłynięciu stanu nieczynnego wygasa stosunek pracy.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przywrócenie do pracy nauczyciela, który pozostaje w stanie nieczynnym w razie, gdy powstanie możliwość ponownego podjęcia przez niego pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres na który zawarto umowę o pracę na tym samym lub innym stanowisku, gdy nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje.
Pamiętaj! W przypadku odmowy pracy przez nauczyciela wygasa stosunek pracy z dniem odmowy.
Karta nauczyciela powoduje, że nauczyciel, który pozostaje w stanie nieczynnym ma możliwość podjęcia pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze zajęć, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że okres pracy nie może być dłuższy niż okres stanu nieczynnego.

Wynagrodzenie za tą pracę jest niezależne od wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Komentarze

Popularne posty