Prośba o urlop bezpłatny wzór

Wzór wniosku o urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego, którego okres nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależne sa uprawnienia pracownicze.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, który jest dłuższy niż 3 miesiąc, strony stosunku pracy mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Powyższe przepisy nie są stosowane w przypadkach uregulowanych odmiennymi przepisami szczególnymi.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Katowice, dnia. …...............

.......................................................
…....................................................
imię i nazwisko, stanowisko

…..........................................................
…..........................................................
…..........................................................
Pracodawca

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ....................................................... dni od dnia ........................... r. do dnia ...........................r.

Swój wniosek motywuję
..............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

…................................
podpis pracownika


Komentarze

Popularne posty