Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Jak napisać pozew o sprostowanie świadectwa pracy?

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy może być wniesiony przez pracownika, inspektora pracy lub przez właściwą organizacje społeczną. Jego celem jest sprostowanie świadectwa pracy, tj.  wymuszenia przez sąd na pracodawcy wydania świadectwa pracy o prawidłowej treści.
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy należy wnieść do sądu rejonowego-sądu pracy, który jest właściwy dla pozwanego pracodawcy lub przez sąd, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana albo przez sąd miejsca zakładu pracy.
Pamiętaj! Pozew o sprostowanie świadectwa pracy należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Jak złożyć pozew o sprostowanie świadectwa pracy?

Pamiętaj! Pozew można także wnieść ustnie do protokołu we właściwym sądzie.

W pozwie o sprostowanie świadectwa pracy wykazuje się fakt zakończenia stosunku pracy, a także nieprawidłowość świadectwa pracy oraz odmowę jego sprostowania przez byłego pracodawcę.

Ponadto należy wskazać:

  • sąd lub inny organ do którego kierowany jest pozew;
  • nazwiska oraz adresy osób, których postępowanie sądowe dotyczy, w tym osoby, która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby, która wnosi pozew;
  • oświadczenia, dowody, wnioski, etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Pamiętaj! Dla sądu składa się zawsze dwa egzemplarze pozwu, a po jednym egzemplarzu pisma składa się dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Trzeba też pamiętać o jednym egzemplarzu pozwu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pozwu o sprostowanie świadectwa pracy.  
Jeżeli pozew będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód nadania pisma.
Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu o sprostowanie świadectwa pracy powinien zawierać oryginały dokumentów (akty stanu, umowy oraz inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.).
Jeżeli wraz z pozwem składane są jakieś cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy je tak wyeksponować, by sad mógł je zabezpieczyć.

Pismo należy własnoręcznie podpisać.
Pamiętaj! Pozew jest wolny od opłat.
Wzór pozwu o sprostowanie świadectwa pracy 

Poniżej zamieszczam wzór pozwu o sprostowanie świadectwa pracy.


Komentarze

Popularne posty