Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych

Jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub wykonuję pracę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu oraz rozkładu czasu pracy, to wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych.


Praca tak dopuszczalna jest w razie:


1. Konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2. Szczególnych potrzeb pracodawcy (przepis ten nie jest stosowany do pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia).

Liczba godzin nadliczbowych, które zostaną przepracowane w związku z okolicznościami określonymi w pkt.2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

Gdy pracodawca nie jest objęty układem zborowym lub nie ma obowiązku do ustalenia regulaminu pracy, to w  układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż 150 .

Strony stosunku pracy w umowie o pracę ustalają dopuszczalna liczbę godzin pracy ponad określony  w umowie wymiar czasu pracy pracownika, który zatrudniony został w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia z tytułu pacy w godzinach nadliczbowych.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór


Pan(i) ..........................................................    zobowiązany(a) jest stawić się do pracy
w dniu ..................................

Za pracę w tym dniu otrzyma Pan(i) dzień wolny lub wynagrodzenie zgodne
z umową i przepisami Kodeksu pracy.


Dzień    Godzina rozpoczęcia    Godzina zakończenia    Razem godzin      
                  
                  

Komentarze

Popularne posty