Odwołanie się od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Pamiętaj! Żadna z decyzji ZUS nie jest ostateczna. Od każdej przysługuje odwołanie. Rzadko odwołujemy się od decyzji ZUS (do sądu trafia tylko 1,5% spraw), ale warto wiedzieć. że aż jedną trzecią odwołań sąd rozstrzyga na korzyść osób, które składają odwołania.

 Tak więc, gdy jest się przekonanym o tym, że urzędnicy podjęli krzywdzącą nas decyzję, to trzeba wtedy walczyć o jej zmianę, bo to nic nie kosztuje.

 Od decyzji, którą wyda ZUS w sprawie emerytury lub renty przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Sądy pracy znajdują się przy sądach okręgowych.

Odwołanie się od decyzji ZUS należy wnieść z zasady na piśmie, za pośrednictwem tego oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Pamiętaj! Należy to zrobić w ciągu miesiąca od dnia doręczenia niekorzystnej decyzji ZUS. Postępowanie przed sądem pracy jest bezpłatne.

W odwołaniu opisuje się zaskarżaną decyzję ZUS, podaje się numer pisma, jakie się otrzymało (numer sprawy, uzasadnienia się zarzuty oraz należy sformułować własne oczekiwania.

Uwaga! Można skorzystać ze wzorów, które z łatwością można znaleźć w internecie.

Jeżeli ZUS uzna pretensje osoby, która składa odwołanie za uzasadnione, to może od razu naprawić swój błąd i na tym sprawa się skończy. Dzieje się tak niestety rzadko. Jeśli ZUS nie uzna swojego błędu, to będzie musiał w ciągu 30 dni od dnia wniesienia odwołania przekazać sprawę do sądu pracy wraz z własnym uzasadnieniem wydanej decyzji.

Trzeba liczyć się z tym, ze procedury trwają dość długo (nawet kilka miesięcy, a czasem i rok lub dłużej). Sąd pracy ogłosi wyrok na posiedzeniu jawnym, ale uzasadnienie wyroku sporządzi tylko na żądanie zainteresowanego.

Pamiętaj! Należy się o ni zwrócić w ciągu tygodnia od ogłoszenia sentencji.

Od wyroku sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społeczny przysługuje odwołanie (apelacja), którą wnosi się do tego sądu, który wydal niekorzystny wyrok.
Pamiętaj! Należy to zrobić w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania uzasadnienia wyroku.
Gdy sąd II instancji potrzyma wyrok, to przysługuje wtedy skarga kasacyjna do Sądu najwyższego.

Pamiętaj! Skargę kasacyjną należy wnieść w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem. Jeśli zamierza się wnieść skargę kasacyjną, to trzeba wtedy zaangażować adwokata lub radce prawnego.

Jeżeli walczy się o przyznanie oświadczenia, którego ZUS odmówił lub o podniesienie jego wysokości, to gdy sąd I lub II instancji uzna błąd urzędników, to zasądzi wtedy przyznanie świadczenia od daty, od której powinno ono przysługiwać, gdyby decyzja ZUS-u była prawidłowa, a więc za kilka miesięcy wstecz. Dodatkowo zostaną przyznane odsetki od niewypłaconych kwot.

Jeżeli jedna sąd uzna, że ZUS nie przyznał świadczenia, bo nie dostarczono mu dostatecznych dowodów, ale ujawniły się one dopiero w doku postępowania (np. odnaleziono dodatkowe dokumenty, są zeznania świadków), to świadczenie zostanie przyznane już bez odsetek i zostanie określona data, od której powinno zostać wypłacone.

Komentarze

Popularne posty