Dokumenty potrzebne do emerytury

Dokumenty potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę

Osoba starająca się o emeryturę musi poprawnie wypełnić wniosek, który dostępny jest w ZUS (ZUS RP-1), by ZUS rozpoczął postępowanie w sprawie świadczenia emerytalnego


Pamiętaj! To sam zainteresowany lub jego pełnomocnik zgłasza wniosek do ZUS. Należy go złożyć w jednostce ZUS, która jest właściwa dla miejsca zameldowania osoby go składającej. Osoba ubiegająca się o świadczenie emerytalne ma zagwarantowane prawo do tego, by pracodawca pomógł jej przy gromadzeniu dokumentacji, która jest niezbędna do przyznania emerytury

Obowiązkiem pracodawcy (nie może też tego odmówić pracownikowi)  jest wydanie niezbędnych zaświadczeń do ustalenia prawa do świadczenia emerytalnego lub jego wysokości.

Wniosek o świadczenie emerytalne przyjmowany jest  przez uspołecznione zakłady pracy od pracowników, a od osób, które pozbawione są wolności przez zakłady karne lub areszty. Wniosek powinien być dostarczony do ZUS za zgodą osoby ubezpieczonej do 30 dni przez zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. 

Do wniosku o emeryturę (ZUS RP-1) należy dodatkowo dołączyć:

  • dokument, który potwierdzi datę urodzenia;
  • kwestionariusz, który dotyczy okresów składkowych oraz nieskładkowych (ZUS RP-6). Należy w nim podać posiadane przez osobę ubezpieczoną okresy składkowe i nieskładkowe na podstawie posiadanych dokumentów, które potwierdzają te okresy;
  • dokumenty, które potwierdzają istnienie okresów składkowych oraz nieskładkowych, które wydawane są przez zakłady prazy, a także inne uprawnione do tego instytucje i organizację (świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, książeczka wojskowa, dyplomy ukończenia szkół);
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę w kolejnych latach (ZUS RP-7) wydawane tylko przez pracodawcę. Pobiera się je od każdego pracodawcy. Innym dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa, która zawiera wpisy o okresach zatrudnienia oraz osiąganych wynagrodzeniach za pracę;
  • zaświadczenie o istnieniu inwalidztwa  (tylko wtedy jeżeli przyznanie świadczenia emerytalnego uzależnione jest od zaliczenia do grupy inwalidzkiej).
Pamiętaj! Wszystkie dokumenty, które składa się wraz z wnioskiem o świadczenie emerytalne muszą być oryginałami. 

Osoba, która składa wniosek o świadczenie emerytalne może taki wniosek wycofać. Można to zrobić najpóźniej do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w miesiąc od dnia jej doręczenia.Komentarze

Popularne posty