Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, którego wymiar zgodnie z Kodeksem pracy wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Pamiętaj! Przy obliczaniu należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego  maksymalny wymiar nie może przekroczyć 20 lub 26 dni w roku.

Do okresy zatrudnienia pracownika, od którego zależne jest  jego prawo do urlopu wypoczynkowego, wliczany jest okres poprzedniego zatrudnienia i to bez względu na przerwy w zatrudnieniu, a także sposób ustania stosunku pracy.

Jeżeli pracownik pozostaje równocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, to wtedy wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części, która przypada przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Ustalając wymiar urlopu należy wziąć pod uwagę także czas nauki pracownika. I tak na podstawie przepisów Kodeksu pracy, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, należy wliczyć z tytułu ukończenia:

1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem
nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;

2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki,
nie więcej jednak niż 5 lat;

3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół
zawodowych - 5 lat;

4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata;

5. szkoły policealnej - 6 lat;

6. szkoły wyższej - 8 lat.

Pamiętaj! Okresy te nie podlegają sumowaniu.

W przypadku, gdy pracownik jednocześnie pracował i studiował, do okresu pracy, od którego zależny jest jego wymiar urlopu wypoczynkowego, wliczany jest bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki. Zależy to od tego, co jest bardziej korzystne dla pracownika.

Pamiętaj! Urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni, które dla pracownika są dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Dla przykładu: jeśli dniami pracy dla konkretnego pracownika są np. sobota i niedziela, to urlop wypoczynkowy udzielany jest właśnie w te dni.

Uwaga! Do obliczeń przyjmuje się, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy.

Komentarze

Popularne posty