Urlop wychowawczy wzór pisma

Wzór wniosku o urlop wychowawczy

Pracownik, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.


Pamiętaj! Urlop wychowawczy nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.
Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi poprzednie okresy zatrudnienia.

Pracownik, który ma okres zatrudnienia określony powyżej, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego powyższym przepisem, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia, który zostanie potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika.

Pamiętaj! Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w czterech częściach.


Wzór pisma o urlop wychowawczy


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(oznaczenie pracownika)                                                                                       miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(oznaczenie pracodawcy)


Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                (imię i nazwisko dziecka, data jego urodzenia)

składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w okresie od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jednocześnie informuję, że dotychczas korzystano / nie korzystano *) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     (liczba tygodni lub miesięcy)

Do wniosku dołączam oświadczenie ojca / matki *) dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                              (imię i nazwisko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               (adres)

o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Podstawa prawna art. 186 K.p.


                                                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                               (podpis pracownika)

W załączeniu:

    oświadczenie ojca / matki *) dziecka

*) niepotrzebne skreślić 

Komentarze

Popularne posty