Przejdź do głównej zawartości

Wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Poniżej zamieszczam wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...

  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy


...........................................                                           .....................................                                                                       
       (Pieczęć pracodawcy)                                                      (miejscowość , data)                                                                         
                                                                                                            
...................................................                                                   
           numer REGON - EKD 

                                       zawarta dnia.................................. w ........................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą

a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.


§  2

W  czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.


§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..........................................                    ........................................................
    (podpis pracownika)                            (pieczęć i podpis pracodawcy 
                                                               lub osoby uprawnionej
                                                               do działania w jego imieniu)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.