Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego





Pierwszy urlop wypoczynkowy

Pracownik ma prawo co roku korzystać z nieprzerwanego,  płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie może się zrzec tego prawa, ani go przenieść na inną osobę.


Za czas urlopu wypoczynkowego zachowane jest prawo do wynagrodzenia, jakie pracownik by otrzymywał, gdyby pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia za pracę mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, a w przypadku znacznego wahania się wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Pamiętaj! Sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego regulowany jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.).

Kiedy pierwszy urlop wypoczynkowy?

Jeżeli pracownik podjął pracę po raz pierwszy, to w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Prawo do następnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Dla przykładu: Pracownik podjął swoja pierwszą pracę 1 czerwca 2012 r. W tym przypadku prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa po przepracowaniu każdego miesiąca, a więc 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia itd. w wymiarze 1/12 z 20 dni = 1,66 dnia za każdy miesiąc (brak jest w tym przypadku podstaw do zaokrąglenia urlopu w górę do pełnego dnia).

Prawo do następnego urlopu wypoczynkowego pracownik nabędzie w dniu 1 stycznia 2013r.

Pamiętaj! Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

    Komentarze

    Popularne posty