Praca w krajach Unii Europejskiej

Praca w Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie za granicą, to musisz pamiętać, że roszczenia, które wynikają z zawartych umów będą rozpatrywane z reguły przez sądy cywilne, w oparciu o przepisy prawne obcego systemu prawa.

Co musi zawierać umowa o pracę zawierana z agencją zatrudnienia?Zanim przyjmiesz ofertę pracy u pracodawcy zagranicznego, to zażądaj od agencji zatrudnienia umowy na piśmie oraz zwróć szczególną uwagę, czy zawiera ona wszystkie wymagane elementy, w tym:
 • wskazanie pracodawcy zagranicznego;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaje oraz warunki pracy, a także wynagradzania i świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • obowiązki oraz uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym stronę, która pokrywa koszty dojazdu oraz powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, a także tryb dochodzenia roszczeń.
Umowa pomiędzy osoba kierowaną do pracy u pracodawcy zagranicznego a agencją zatrudnienia powinna zawierać:
 • kwoty, które są należne agencji zatrudnienia z tytułu kosztów związanych ze skierowaniem pracownika do pracy za granicą;
 • informację o trybie oraz warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie jej wykonywania.
W posiadaniu agencji zatrudnienia  powinna być umowa zawarta z pracodawcą zagranicznym, która musi określać:
 • liczbę miejsc pracy;
 • okres zatrudnienia;
 • rodzaj, a także warunki pracy oraz zasady wynagradzania i przysługujące pracownikowi świadczenia socjalne;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu oraz powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, tryb dochodzenia roszczeń.
Pamiętaj! Agencja, która świadczy usługi pośrednictwa do pracy nie może kierować osób do zagranicznej agencji zatrudnienia, za wyjątkiem agencji pracy tymczasowej.

Nielegalne opłaty

Agencja zatrudnienia nie ma prawa pobierać opłat wyższych niż wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez agencję w związku ze skierowaniem do pracy u pracodawcy zagranicznego.
Pamiętaj! Pobieranie przez agencję zatrudnienia innych opłat, np. za kontakt z pracodawcą, kaucji, wszelkich opłat rekompensujących koszty, jest niezgodne z prawem.
Agencję obowiązuje także pisemna poinformowanie osoby kierowanej do pracy u zagranicznego pracodawcy o zaliczaniu udokumentowanych okresów z trudnienia za granicą, do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych, np. urlopu wypoczynkowego.
Pamiętaj! Spory  w zakresie uznania zagranicznych okresów zatrudnienia są rozstrzygane przez właściwy sąd pracy.

Komentarze

Popularne posty