Ochrona pracownika przed emeryturą

Ochrona przedemerytalna

Jeżeli brakuje Ci cztery lata do emerytury, to jesteś w okresie ochronnym.
Pamiętaj! Nie oznacza to tego, że pracodawca nie może Cię zwolnić.
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (dla kobiet wynosi on wciąż 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat), jeśli staż pracy umożliwia mu uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu tego wieku.
Pamiętaj! Ochrona przedemerytalna, jakiej podlega pracownik, nie obowiązuje, gdy zachodzą okoliczności, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Do takiej sytuacji może dojść, gdy pracownik ciężko naruszy swoje obowiązki pracownicze oraz z zawinionej przez niego utraty uprawnień niezbędnych d wykonywania pracy na danym stanowisku, czy popełnienia przestępstwa, które uniemożliwi mu dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym przez niego stanowisku.

Często pracownicy, którzy chcą uniknąć wyrzucenia z pracy myślą, że pomoże im w tym zwolnienie lekarskie. Liczą na to, że pracodawca nie rozwiąże umowy o pracę, gdy będą na chorobowym.

I to jest niestety błąd.

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że nie ma przeszkód, by pracodawca rozwiązał umowę o pracę z winy pracownika będącego w wieku przedemerytalnym, nawet jeśli przebywa on na zwolnieniu lekarskim.


Pamiętaj! Wystarczy tutaj to, że pracodawca będzie pamiętał o obowiązujących w tym przypadku terminach.

Pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, ale musi to zrobić w ciągu miesiąca od dowiedzenia się o jego przewinieniu. Oczywiście pracownik będzie wtedy przebywał na zwolnieniu lekarskim i pracodawca nie będzie mógł wręczyć mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, ale tutaj z pomocą przyjdą mu przepisy prawa pracy.


Pamiętaj! Zwolnienie dyscyplinarne będzie ważne, gdy pracodawca wyśle je w ciągu miesiąca na adres pracownika.


Uwaga! Ochrona pracowników w trakcie zwolnienia lekarskiego dotyczy jedynie przypadków wypowiedzenia umów o pracę, a nie ich rozwiązania.

Komentarze

Popularne posty