Obowiązki pracodawcy w zakresie nawiązania stosunku pracy


Regulamin pracy


Określa on  prawa, a także obowiązki pracodawcy i pracownika, które są związane z porządkiem pracy.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. 

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (z pewnymi wyjątkami ) ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy (podstawa prawna: art. 104 § 2 Kp).

Informacja o warunkach zatrudnienia


Obowiązkiem pracodawcy (musi to zrobić nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia zawarcia umowy o pracę) jest poinformowanie pracownika na piśmie o:
 • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę;
 • wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego;
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
W przypadku pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy muszą być też informacje o:
 • obowiązującej porze nocnej;
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę;
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianiu nieobecności. 

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu


Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłocznie po zatrudnieniu udostępnienie pracownikowi tekstu przepisów, które dotyczą równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Powinno to nastąpić w formie pisemnej  lub w inny sposób przyjęty u pracodawcy.

Poszanowanie godności pracownika w miejscu pracy przejawia się w dwóch formach:
 • jest to obowiązek równego traktowania pracowników w zatrudnieniu oraz
 • zakaz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej (także na etapie pozyskiwania kandydatów do pracy). 
Pamiętaj! Kto ze względu na  wiek niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny (art. 123 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Akta osobowe


Pamietaj! Pracodawca niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika ma obowiązek prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy.

Sposób prowadzenia akt osobowych regulowany jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zm. ).

Ewidencja czasu pracy


Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie oddzielnej dla każdego zatrudnionego pracownika indywidualnej karty ewidencji czasu pracy.

Powinna ona obejmować czas faktycznie przepracowany,  pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz dni wolne, które wynikają z pięciodniowego tygodnia pracy, a w szczególności:
 • okres pełnionego dyżuru, okres urlopu (wypoczynkowego, okolicznościowego, płatnego, bezpłatnego) okres zwolnienia od pracy, okres usprawiedliwionej i nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Wypłata wynagrodzenia za pracę

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić (dla każdego pracownika odrębnie) imienne karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Pamiętaj! Pracownik ma zagwarantowane prawo do minimalnego wynagrodzenia, którego wysokość ustalana jest cyklicznie w zgodzie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Prawo do urlopu wypoczynkowego


Pracodawca musi ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego nowo zatrudnionemu pracownikowi w oparciu o zapisy art. 153 i 154 Kodeksu pracy.

Pracownik, który podejmuje po raz pierwszy pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku, po upływie każdego miesiąca pracy.

Pamiętaj! Jeżeli pracownik z niego nie korzysta, to miesięczny wymiar sumuje się, a w każdym następnym roku kalendarzowym wymiar urlopu wypoczynkowego będzie zależny od stażu pracy pracownika.

Ocena ryzyka zawodowego


Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym wykonuje pracę.

Jego obowiązkiem jest ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego, które występuje przy określonych pracach, a także stosowanie niezbędnych środków profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe.

Ubezpieczenie społeczne


Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego w ciągu 7 dni od daty jego zatrudnienia.

Powinny to być następujące ubezpieczenia:
 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe,
 • zdrowotne.
Jego obowiązkiem jest także opłacanie składek  na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pamiętaj! Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł (art. 98 § 1 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).


Komentarze

Popularne posty