Wynagrodzenie przestojowe


Wynagrodzenie za czas przestoju


Wynagrodzenie, które jest określone w art. 81 § 1 kp, czyli za czas gotowości do pracy, przysługuje pracownikowi także za czas niezawinionego przez niego przestoju.


Pamiętaj! Jeżeli przestój w pracy jest z winy pracownika, to nie przysługuje mu wynagrodzenie.

Pracodawca na czas przestoju może powierzyć pracownikowi inną, odpowiednią pracę, z której wykonanie będzie należało mu się wynagrodzenie przewidziane za ta pracę.

Pamiętaj! Wynagrodzenie pracownika nie może być jednak niższe niż od wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, które jest określone stawką godzinową lub miesięczną, gdy nie wyodrębniono tego składnika - 60% wynagrodzenia.

Jednakże, gdy przestój w pracy jest zawiniony przez pracownika, to przysługuje mu wtedy wyłącznie wynagrodzenie, które jest przewidziane za wykonaną pracę i może ono być niższe niż te, które wynika z osobistego zaszeregowania pracownika.

Jeżeli przestój w pracy został spowodowany warunkami atmosferycznymi, to pracownikom, którzy są zatrudnieni przy pracach uzależnionych od tych warunków przysługuje wynagrodzenie za czas przestoju tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Pamiętaj! Odpowiednie regulacje w tym zakresie mogą być zawarte w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania lub indywidualnych umowach o pracę.

Pracownikowi, któremu pracodawca powierzył na czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi wykonanie innej, odpowiedniej pracy, przysługuje wynagrodzenie, które jest przewidziane w takim przypadku stosownie do zasad, które dotyczą powierzenia innej pracy w okresie zwykłego przestoju.

Komentarze

Popularne posty