Szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia BHP


Pracodawca nie m prawa dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on wymaganych do niej kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Dlatego pracodawca jest obciążony obowiązkiem szkolenia pracowników w zakresie BHP. Szkolenia te dzielone są na:
  • szkolenia wstępne, które należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy;
  • szkolenia okresowe.

Pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzania kolejnego
szkolenia wstępnego z zakresu BHP w przypadku, gdy pracownik kontynuuje zatrudnienie na tym samym stanowisku pracy, które było przez niego zajmowane u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą  kolejnej umowy o pracę.

W ramach szkolenia wstępnego można wyróżnić:

  • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny);
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Ten pierwszy odbywany jest przez wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Jego celem jest zapewnienie uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

Natomiast instruktaż stanowiskowy dotyczy wyłącznie pracowników, którzy są zatrudnieni na określonych stanowiskach pracy (m.in. na stanowisku roboczym). Jego celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy, które występują na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym, który wiąże się się z wykonywana przez nich pracą , sposobami ochrony przed zagrożeniami, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.


Pamiętaj! Pracownik musi fakt odbycia wstępnego szkolenia w zakresie BHP potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która przechowuje się w jego aktach osobowych.


Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy, a także umiejętności w dziedzinie BHP i zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie to odbywają m.in. osoby, które są pracodawcami oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia z zakresu BHP
mogą być organizowane, a także prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez jednostki, które są uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej , prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Pamiętaj! Takie szkolenia odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Za czas szkolenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.


Komentarze

Popularne posty