Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę

Na podstawie art. 55 kp pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach:

  • w przypadku, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które potwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go we wskazanym w orzeczeniu lekarskim terminie do innej pracy, które jest odpowiednia ze względu na stan jego zdrowia oraz kwalifikacje zawodowe, lub
  • w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wtedy pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a gdy umowę o pracę zawarto na czas określony lub na czas wykonywanej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
Jeżeli pracownik podejmie decyzje o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, to jego obowiązkiem jest złożenie pracodawcy oświadczenia na piśmie, ze wskazaniem przyczyny, która uzasadni rozwiązanie umowy.

Analogicznie, jak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, tu także pracownik ograniczony jest terminem, w którym może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy może nastąpić wyłącznie w ciągu miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności, która uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę.

Pamiętaj! Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Komentarze

Popularne posty