Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę


Na podstawie art. art. 231 kp, jeżeli zakład pracy lub jego cześć przechodzi na innego pracodawcę, to staje się on na mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i nie musi zawierać z pracownikami nowych umów o pracę.

Stroną umowy o pracę po stronie pracodawcy staje się wtedy podmiot, który nie zawierał z pracownikiem umowy o pracę.

Pamiętaj! Pod pojęciem "przejścia zakładu pracy na innego pracodawcy" należy rozumieć wszystkie zmiany organizacyjno-prawne po stronie pracodawcy, które są możliwe do przeprowadzenia w świetle przepisów prawa, które skutkują tym, że składniki majątkowe związane z zatrudnieniem pracowników przechodzą na nowego pracodawcę.
Pracownicy przejętego zakładu pracy nie mogą skutecznie przeciwstawić się zmianie pracodawcy, bo na przejęcie zakładu nie jest wymagana ich zgoda.

Jednak na podstawie art. 231 § 4 kp w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę maja prawo bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Powoduje do dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem, czyli jeżeli pracownik rozwiąże w tym trybie umowę o pracę, to będzie traktowany w zakresie nabycia zasiłku dla bezrobotnych tak, jak pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę.

Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem oznacza natomiast, że pracownik automatycznie nabywa prawo do odprawy pieniężnej, która przysługuje pracownikowi zwalnianemu z przyczyn go niedotyczących przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Może to nastąpić m.in. w wyniku:

  • sprzedaży zakładu pracy;
  • jego wydzierżawienia, podziału, czy restrukturyzacji.
Pracodawca, który przejmuje zakład pracy lub jego część, przejmuje także zatrudnionych tam pracowników i gdy będzie chciał zmienić warunki zatrudnienia pracowników (np. obniżyć im wysokość wynagrodzenia za pracę) to może to zrobić na ogólnych zasadach, zawierając z pracownikami porozumienia zmieniające lub stosując tryb wypowiedzenia zmieniającego.

Pamiętaj! Nowego pracodawcę do czasu wypowiedzenia pracownikom warunków pracy lub płacy wiążą dotychczasowe warunki umów o pracę.

Gdy do przejęcia zakładu dojdzie w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, to nowy pracodawca, wstępując w ogół obowiązków i praw poprzedniego pracodawcy, będzie związany dokonanym wypowiedzeniem, czyli umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresy wypowiedzenia, chyba że oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie cofnięte za zgodą drugiej strony stosunku pracy.


Pamiętaj! W rozumieniu art. 231 kp ma także miejsce wtedy, gdy dotychczasowy i przejmujący prawodawcy nie działali zgodnie dla osiągnięcia tego celu, natomiast doszło do faktycznego przejęcia majątku firmy oraz zadań zakładu pracy. Działanie wymienionego przepisu nie może także zostać wyłączone na mocy jakichkolwiek porozumień zawartych między pracodawcami.

Jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to jego obowiązkiem jest powiadomienie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Musi także powiadomić swoich pracowników o przyczynach przejścia zakładu pracy oraz o skutkach prawnych, ekonomicznych, socjalnych, jakie ta zmiana niesie.

Jego obowiązkiem jest także przedstawienie działania dotyczącego warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Informacje powinny być przekazane co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

W związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, obowiązkiem dotychczasowego jest przekazanie akt osobowych pracownika, a także pozostałej dokumentacji w sprawach związanych z jego zatrudnieniem, pracodawcy, który przejmuje tego pracownika.Komentarze

Popularne posty