Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie


Mienie powierzone pracownikowi


Pracownik na podstawie art. 124 kp, gdy powierzono mu z obowiązkiem zwrotu  lub do wyliczenia się:
  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności;
  • narzędzia oraz instrumenty albo podobne przedmioty oraz środki ochrony indywidualnej, a także odzież i obuwie robocze,

jest odpowiedzialny w pełnej wysokości za szkodę, która powstała w tym mieniu. To samo tyczy się także innego mienia, które zostało powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mu mienie została uregulowana w sposób odmienny niż tzw. ogólna odpowiedzialność materialna. Jeżeli pracownik wyrządzi szkodę w mieniu powierzonym, to odpowiada za nią w pełnej wysokości i jest to niezależne od tego, czy szkodę wyrządził umyślnie, czy też nieumyślnie. Przyjmuje się do tego domniemanie, że szkoda powstała z przyczyn, za które odpowiada pracownik i pracodawca nie musi w tym przypadku dowodzić jego winy, wystarczy, że wykaże, iż odniósł szkodę w mieniu, które powierzył pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

Pracownik jest odpowiedzialny materialnie na podstawie przepisów o zaostrzonym rygorze, gdy wyraził zgodę na powierzenie mu mienia i gdy mienie zostało mu powierzone prawidłowo.

Pamiętaj! Pracownik wyraża zgodę na ogół w umowie o pracę lub w umowie o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.

Powierzenie mienia następuje z chwilą objęcia go przez pracownika w posiadanie  w warunkach, które umożliwiają mu nad nim pieczę.

Pamiętaj! Jeżeli pracownik chce uwolnić się od odpowiedzialności, to musi wykazać, że szkoda w mieniu powierzonym powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków, które umożliwiłby zabezpieczenie powierzonego mienia. Zatem ciąży na nim ciężar dowodu, iż nie ponosi on winy za szkodę wymierzoną w mieniu powierzonym.

Przyczynami szkody, które są niezależne od pracownika mogą być zarówno okoliczności, które nie mają w ogóle związku z wykonywaniem przez niego pracy (np. kradzież przez osobę trzecią), jak i okoliczności dotyczące szeroko pojmowanych warunków pracy (np. uchybienia w organizacji i kontroli pracy, niedostateczne zabezpieczenie przed dostępem osób z zewnątrz).

Pamiętaj! W razie wystąpienia szkody w mieniu powierzonym pracownikowi, pracodawca nie może bez jego zgody dokonywać żadnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Pracownik musi wyrazić na to zgodę na piśmie i musi być wskazana konkretna kwota potrącenia. W świetle prawa nieważna jest zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu niedoborów, które mogą ujawnić się dopiero w przyszłości.

Komentarze

Popularne posty