Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zakaz konkurencji 


Na podstawie art. 1011 § 1 kp w zakresie, które jest określony w odrębnej umowie, pracownik nie ma prawa prowadzić działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy, a także świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu, który prowadzi taką działalność (zakaz konkurencji).

Pamiętaj! Umowa o zakazie konkurencji musi być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie.

Dopuszcza się zamieszczenie odrębnej klauzuli konkurencyjnej, bezpośrednio w umowie o pracę. Zakaz konkurencji powinien jednoznacznie określać zakres oraz rodzaj działalności uznanej przez strony stosunku pracy za konkurencyjną wobec pracodawcy. Działalność ta musi mieć bezpośredni związek z działalnością pracodawcy, a także stanowić realne zagrożenie dla jego interesów.

Zakaz konkurencji
nie może więc polegać na zakazaniu pracownikowi prowadzenia jakiekolwiek działalności, która nie wykazuje żadnego związku z przedmiotem działalności pracodawcy. 

Strony stosunku pracy mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji na etapie podjęcia zatrudnienia lub później, w trakcie trwania stosunku pracy.

Pamiętaj! Odmowa zawarcia takiej umowy przez pracownika, może w określonych okolicznościach uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę.

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy przestaje wiązać strony stosunku pracy z chwilą ustania zatrudnienia. Wyjątkiem jest tutaj przewidziany w umowie inny, krótszy okres jej obowiązywania.

Jeżeli pracodawca poniesie szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może on dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach, które są określone w przepisach o odpowiedzialności materialnej pracownika.  

Komentarze

Popularne posty